Što donosi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu?

eTurizam
09.01.2019 11:01:09

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su odlučiti o visini paušalnog poreza na dohodak

Što donosi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu?

Izmjene Zakona o porezu na dohodak objavljene krajem 2018. godine za sobom su donijele razne novosti. Među njima je i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Objavljen u Narodnim novinama  br. 1/19, spomenuti Pravilnik na snagu je stupio 3. siječnja 2019. godine. Tog dana ujedno je prestao važiti dotadašnji Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza. 

Novost je da Ministarstvo financija više neće donositi odluku o visini iznosa paušalnog poreza koji se usklađivao s odlukom Vlade o visini paušalne boravišne pristojbe. 

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuju se kriteriji prema kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz čl. 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koji se mogu paušalno oporezivati, te visinu i način utvrđivanja godišnjeg paušalnog dohotka, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe od važnosti za provedbu paušalnog oporezivanja. 

Lokalno predstavničko tijelo može donijeti odluku o: 

  • visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu,
  • visini paušalnog poreza po smještajnoj jedinicu u kampu,
  • visini paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam

Visina paušalnog poreza na dohodak ne može biti manja od 150 niti veća od 1500 kuna

Obveznici plaćanja su porezni obveznici koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području određene jedinice lokalne samouprave. 

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećat će se za prirez porezu na dohodak o kojem će odlučiti jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu ili boravištu poreznog obveznika.  

Predstavnička tijela lokalnih jedinica imaju rok do kraja siječnja 2019. donijeti odluku o visini paušalnog poreza za tekuću godinu. Budući da se visina poreza  utvrđuje u istoj godini kada se i primjenjuje, to će utjecati na uvjete poslovanja jer je primjena retrogradna na cijene i već sklopljene ugovore. U slučaju da pojedina predstavnička tijela lokalnih jedinica samouprave ne donesu odluku u zadanom roku, porezni obveznici u toj će JLS dobiti rješenje za plaćanje 750,00 kuna naknade po krevetu, tj. smještajnoj jedinici u kampu. 

(I: eCroatia.info)

Komentiraj

POVEZANE VIJESTI

eTurizam

eCroatia

BESPLATNI TELEFON: 0800 024 023

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00

EMAIL: kontakt@ecroatia.info

Pratite nas na: